CUNG CẤP VẬT TƯ NGÀNH MẠ CHÂN KHÔNG PVD

CUNG CẤP VẬT TƯ NGÀNH MẠ CHÂN KHÔNG PVD

CUNG CẤP VẬT TƯ NGÀNH MẠ CHÂN KHÔNG PVD

CÔNG TY SONXI
VẬT TƯ THIẾT BỊ MÁY PVD

NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN

NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN

250,000,000

245,000,000

NGUỒN PHÂN CỰC ÂM CAO ÁP

NGUỒN PHÂN CỰC ÂM CAO ÁP

225,000,000

223,000,000

BƠM ROOTS

BƠM ROOTS

85,000,000

84,000,000

NGUỒN HỒ QUANG PLASMA

NGUỒN HỒ QUANG PLASMA

17,500,000

16,500,000

BỘ NGUỒN PHÓNG PLASMA

BỘ NGUỒN PHÓNG PLASMA

18,000,000

17,500,000

BƠM ROOTS

BƠM ROOTS

65,000,000

65,000,000

BƠM PHÂN TỬ(TURBO)

BƠM PHÂN TỬ(TURBO)

480,000,000

480,000,000

BƠM KHUẾCH TÁN

BƠM KHUẾCH TÁN

286.000.000

285.000.000

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG MÁY PVD

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG MÁY PVD

32,000,000

32,000,000

BƠM PHÂN TỬ(TURBO)

BƠM PHÂN TỬ(TURBO)

580.000.000

580.000.000