cung cấp máy mạ chân không pvd, máy mạ chân không pvd,

cung cấp máy mạ chân không pvd, máy mạ chân không pvd,

cung cấp máy mạ chân không pvd, máy mạ chân không pvd,

CÔNG TY SONXI
CUNG CẤP MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PVD

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

950.000.000

950.000.000

MÁY MẠ MAGNETRONG SPUTTERING

MÁY MẠ MAGNETRONG SPUTTERING

4.850.000.000 VND

4.850.000.000 VND

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

4.650.000.000

4.650.000.000

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

1.000.000.000

1.000.000.000

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

850.000.000

850.000.000

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

2.560.000.000

2.560.000.000

MÁY MẠ PVD HỆ BỐC BAY

MÁY MẠ PVD HỆ BỐC BAY

1.500.000.000

1.500.000.000

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

2.450.000.000

2.450.000.000

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

2.850.000.000

2.830.0000000